پذیرش همکار حرفه ای

[همراه با بورسیه]

برگزاری دومین دوره پرورش جنرالیست کسب و کار در آکادمی درون سازمانی بانیک اینترنشنال [ماتریس] با هدف جذب نیروهای متخصص در گروه بانیک.

کلیه دانش آموختگان اولین دوره، جذب بانیک شدند و در حال انجام پروژه های حرفه ای و تخصصی در بخش های مختلف کسب و کار و ارائه راهکارهای جامع برند به سازمان های بزرگ و کوچک هستند.

20

نفر بورسیه

5

نفر آزاد