ماتریس کسب‌وکار

آکادمی درون‌سازمانی بانیک

آکادمی تجربه درون‌سازمانی بانیک، از دو سال پیش تا کنون در حال پرورش جنرالیست کسب‌وکار بوده و هست…

تجربه‌آموزان دوره اول، جذب بانیک شدند و در حال انجام پروژه های حرفه ای و تخصصی در بخش های مختلف کسب و کار و ارائه راهکارهای جامع برند به سازمان های بزرگ و کوچک هستند.